مسئول واحد منابع انسانی شهرداری کهریزک:

به منظور ارتقای سطح امور رفاهی و تفریحی و فراغتی کارکنان و ایجاد شرایط سفر آسان و مناسب با یکی از هتل های شهر مشهد قراردادی منعقد شده است که تمامی کارکنان شهرداری پس از ثبت نام و فرا رسیدن نوبت می توانند به طور رایگان از خدمات هتل بهره مند شوند.