وزیر محترم اطلاعات، پس از مطالعه یادداشت قبلی من در مورد «ضرورت اصلاح فرآیندهای امنیتی» و انتقاد از برخورد غیراصولی با سرکار خانم طاهره قیومی، رئیس مرکز ارتباطات، اطلاع‌رسانی و تبلیغات ریاست جمهوری نامه‌ای خطاب به من مرقوم فرمودند. .

روز سه‌شنبه مهندس عليزاده رياست اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي شهرستان ري، داودسالمي عضوهييت مديره ومديرعامل به همراه محمد فاتحي نايب رييس تعاوني از زمين شركت تعاوني مسكن پيشكسوتان و ورزشكاران باقرشهر ديدن كردند.