پيام نوروز اين است كه همواره بايد مهرورز بود و زندگي كرد، زيرا كه زمان هميشه از آن شما نيست، نوروز جریانی تازه در رگ‌های امید، روحی نو در کالبد جان وجود است، دستان پر نوازش بهار، طبيعت را از خفتن بيدار مي‌سازد و رازهاي رنگارنگ و عطرآگين خويش را نثار نگاه‌ها مي‌كند.