رضا باقری مطلق، پس از یک دوره دوماهه سرپرستی دهیاری گل حصار، بعنوان دهیار گل حصار منصوب گردید.