مسئولین شرکت گاز استان تهران :

مسجد برای مسلمانان پایگاهی اجتماعی به منظور اتخاذ تصمیمهای جمعی و حرکتهای حساس بوده است. از سویی مسجد بهترین پایگاه برای ارتقای معرفت دینی و معنوی جوانان و به موازات آن، مقابله با تهاجم فرهنگی و خرافه هایی است که طی چند سال اخیر مورد بی مهری و ناملایمتی هایی از سوی مسئولین قرارگرفته است