برچسب: شهرداری کهریزک

به میزبانی مرکزآتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کهریزک؛

در راستای هم افزایی و بررسی مباحث تخصصی آتش نشانی، اولین نشست تخصصی آتش نشانان استان تهران در سال 96 به میزبانی مرکز آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کهریزک برگزار شد.