برچسب: شورای شهر

عباس جديدي در ديدار از آسايشگاه كهريزك :

عباس جديدي پهلوان نام آشناي ايران زمين و عضو شوراي شهر تهران در ديدار از سالمندان ، معلولين و بيماران مبتلا به ام اس ، آسايشگاه كهريزك را نماد خدمات انساندوستانه در سرتاسر ميهن عزيزمان دانست .