برچسب: آسایشگاه خیریه سالمندان و معلولین کهریزک

دکتر جولای، مدیر عامل موسسه مادران امروز:

نیاز جامعه امروز، ارتقا زندگی سالمندان است و علاوه بر مسئولین کشوری، قطعا ارگان ها و نهادهای خیریه ای که در سطح کشور فعال هستند، باید اهتمام بیش تری به جامعه سالمندی داشته باشند، چرا که رفع نیازهای این عزیزان از اولویت های اصلی یک جامعه فرهیخته است.