برچسب: اجرای طرح بازپیرایی مدارس شهر کهریزک در آستانه ماه مهر