برچسب: بازدید و ارائه دستورالعمل های ایمنی مرکز آتش نشانی به هیئات مذهبی کهریزک