برچسب: توسعه گورستان عمومی تهران

علیرضا ناصری پور شهردار باقرشهر:

مجموعه حیات وحش عطر سیب قطعا با زحمت زیادی به ثمر رسیده است و امروز وظیفه همکاران این مجموعه نگهداری درست و اصولی از موجودات زنده این مجموعه و رفع کاستی های فعلی است که به نوعی امانت طبیعت الهی در شهر ما هستند.