برچسب: دانش بنیان

بخشدار کهریزک؛

در حوزه دانش بنیان کارهای موثری در بخش کهریزک صورت گرفته بنابراین در حوزه صنعت زمانی که ایده و طرح‌های علمی وارد می‌شود کارهای صنعتی خیلی بهتر و موثرتر پیش می رود و متعاقب آن چرخه تولید ملی پویاتر می شود.